A
İMTAHAN CƏDVƏLİ (qr. 108, 109)
N Fənn
1 8027y Mikroiqtisadiyyat
2 8034y Statistika
3 8018y İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
4 8020y Makroiqtisadiyyat
5 8030y Mühasibat uçotu
6 8017y İqtisadi təhlil
7 8022y Maliyyə (iqtisadi) təhlili
8 8023y Maliyyə hüququ
9 8032y Pul və banklar
10 8021y Maliyyə
11 8002y Bank uçotu
12 8028y Müəssisələrin maliyyəsi
13 8001y Bank işi
14 8011y Büdcə və xəzinə uçotu
15 8033y Sığorta işi
16 8038y Vergi və vergiqoymanın əsasları
17 8024y Maliyyə nəzarəti və audit
18 8003y Beynəlxalq valyutakredit münasibətləri
19 8009y Büdcə sistemi
20 8010y Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
21 8037y Vergi və vergitutma
22 8016y İqtisadi informasiyanın işlənməsinin kompyuter texnologiyaları
23 8015y İnformasiya iqtisadiyyatı
24 8026y Menecmentin əsasları
25 8006y Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
26 8029y Müəssisənin iqtisadiyyatı
27 8019y İşgüzar ingilis dili

TOP XƏBƏRLƏR